Улс Хоорондын Авто замын Тээвэр

Улс хоорондын авто тээврийн үйлчилгээний хүрээнд гадаадын харилцагч түншүүдтэйгээ хамтран Монгол улс, Европын орнуудын хооронд түүвэр болон  бусад төрлийн ачааг тухайн ачааны тээвэрлэлтийн нөхцлийн дагуу энгийн, мөн түүнчлэн тусгай зориулалтын автомашинаар хамгийн хямд, найдвартай зохион байгуулж байна.